Felhasználói vélemények:

Forgalmazza: Líra

Leírás

Tho­mas Mann egy éle­ten át ol­vas­ta Goet­hét. Élete vé­gé­hez kö­ze­led­ve össze­gyűj­töt­te azo­kat az esszé­ket, me­lye­ket mes­te­rei, ba­rá­tai, örök kor­tár­sai - Scho­pen­hau­er, Nietz­sche, Tolsz­toj, Fon­ta­ne, Les­sing, Cer­van­tes, Freud és min­de­nek­előtt Goe­the - köny­ve­i­ről írt. Az így meg­je­lent kö­tet­nek a Szel­lem ne­mes­sé­ge. A hu­ma­ni­tás prob­lé­má­já­nak ti­zen­hat meg­ol­dá­si kí­sér­le­te címet adta. 1945-öt írtak. Rit­kán lehet könyv­cím­nek ennél szo­mo­rúbb csen­gé­se. A szel­lem ne­mes­sé­gé­nek fo­gal­má­ról azóta alig­ha hall­hat­tunk, ol­vas­hat­tunk. Tár­sa­dal­munk­ban e ki­fe­je­zés ide­gen, az eszme pedig fe­le­dés­be me­rült. A szer­ző azon­ban vette a bá­tor­sá­got, hogy nemes szel­lem­ben cse­le­ked­jék, nem­csak e könyv meg­írá­sá­val hanem lét­re­hoz­ta a nem­zet­kö­zi Nexus há­ló­za­tot, mely elő­adá­sok­kal, kon­fe­ren­ci­ák­kal újra fel­ele­ve­ní­ti a No­bi­lity of spi­rit esz­mé­jét. A könyv szen­ve­dé­lyes ál­lás­fog­la­lás egy olyan mű­velt­ség­esz­mény mel­lett, amely az élet­vi­tel mi­nő­sé­gét fon­to­sabb­nak tart­ja a fel­hal­mo­zott tu­dás­nál. A szel­lem harca a fe­lej­tés ellen. Igé­nye­sen meg­írt esszé­i­ben Rob Ri­e­men, a ki­vá­ló hol­land gon­dol­ko­dó a szel­lem át­po­li­ti­zá­lá­sa ellen emeli fel sza­vát, ami­nek a hát­te­ré­ben pon­tos ér­zék­kel fe­de­zi fel a ni­hi­liz­must. Föl­dé­nyi F. Lász­ló Ko­runk sar­ka­la­tos prob­lé­má­i­nak, eré­nye­i­nek és bű­ne­i­nek egye­dül­ál­ló­an ele­gáns, tudós és ügyes meg­fo­gal­ma­zá­sa. Ivan Klíma Rob Ri­e­men esszéi mély és szi­lárd meg­győ­ző­dés­ből fa­kad­nak, akár a víz az ar­té­zi kút mé­lyé­ről; sze­rin­tem el­ső­sor­ban ezért hat­nak olyan friss­nek és je­len­tős­nek. Adam Za­ga­jews­ki A szer­ző ki­ter­jedt kul­tu­rá­lis tá­jé­ko­zott­sá­ga, a li­be­rá­lis esz­mé­nyek irán­ti ren­dít­he­tet­len el­kö­te­le­zett­sé­ge és élénk stí­lu­sa teszi esszé­it fel­be­csül­he­tet­len út­jel­ző­vé, amely segít el­iga­zod­nunk vi­lá­gunk nagy po­li­ti­kai és kul­tu­rá­lis prob­lé­mái kö­zött és ideo­ló­gi­ai zűr­za­va­rá­ban. Mario Var­gas Llosa Rob Ri­e­men ritka, hi­ány­pót­ló köny­vet írt, ame­lyet nem azért él­ve­zünk, mert fel­tét­le­nül egyet­ér­tünk vele, sok­kal in­kább esz­mék irán­ti el­kö­te­le­zett­sé­ge és a kép­ze­lő­erő szen­ve­dé­lyes sze­re­te­te miatt. Műve idő­sze­rű em­lé­kez­te­tő arról, ho­gyan hasz­nál­hat­juk a gaz­dag fan­tá­zi­á­val pá­ro­sult tu­dást a világ és jó­ma­gunk kér­dő­re vo­ná­sá­ra, össze­kap­cso­lá­sá­ra és meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra. Azar Na­fi­si Rob Ri­e­men A szel­lem ne­mes­sé­ge c. esszé­gyűj­te­mé­nyé­ben a ci­vi­li­zá­ci­ót fe­nye­ge­tő erők­ről el­mél­ke­dik, és ami talán még fon­to­sabb, azok­ról az erők­ről, ame­lyek­re bor­zasz­tó­an nagy szük­ség van a ci­vi­li­zá­ció élet­ben tar­tá­sá­hoz. Dar­r­in M. Mc­Ma­hon, Wall Street Jour­nal Akár egyet­ért Ri­e­men mé­lyen szán­tó, igé­nyes és emel­ke­dett fej­te­ge­té­sé­vel, akár nem, sza­vai so­ká­ig vissz­han­goz­nak majd el­mé­jé­ben. Hosszú idő óta ez az első nem re­gé­nyes mű, amely ek­ko­ra ha­tás­sal volt ránk. Ol­vas­sák el. The Ele­g­ant Va­ri­a­ti­on (blog)

Részletek

Általános tulajdonságok

Megjelenési év 2010
Szerző RIEMEN, ROB
Megjelenési dátum 2010-11-23
Kiadó Typotex Kiadó
Oldalak száma 244 oldal
ISBN 9789632791579
Méretek 120 mm x 10 mm x 180 mm
Kiadás Kartonborított, ragasztott
Típus Könyv
Kategória Szépirodalom

Gyártó: Typotex Kiadó

eMAG.hu törekszik a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak. A weboldalon található kedvezmények, a készlet erejéig érvényesek.

Értékelések

Legyen Ön az első értékelő

Kattintson a csillagokra a termék értékeléséhez

Másokat az alábbiak is érdekelték...

Ügyfelek kérdései és válaszai

Van kérdése?

Tegyen fel egy kérdést, hogy a felhasználók megválaszolhassák!