Digitalko Online Áruház


Frektan Kft. (a továbbiakban: Kereskedő vagy Vállalkozás) fő tevékenysége az értékesítésben .

Cég neve: Frektan Kft.

Székhely: Epreskert u. 1., Debrecen, Hajdú-Bihar, 4030

Cégjegyzékszám: 09-09-015106

Adószám: 14346642-2-09

IBAN: HU29117380082089074800000000

Bank: OTP Bank Nyrt

Telefonszám: +36209911634

Email: digitalko@emag.hu

Hasznos információk

A(z) Digitalko Online Áruház eladótól rendelt termékek, gyors-futárszolgálattal kerülnek kiszállításra.
A termékek mindegyike új, és eredeti, bontatlan csomagolásban kerül kiszállításra.

 • A következő időponttól 2016-12-01 a hajózási adó értéke 2890 Ft.
 • Ebben a periódusban 2020-03-17 - 2030-03-17 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Beépíthető sütők kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-17 - 2030-03-17 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Bojlerek kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-20 - 2030-03-20 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Elektromos kandallók kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-17 - 2030-03-17 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Szárítógépek kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-17 - 2030-03-17 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Klíma kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-17 - 2030-03-17 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Kompresszorok kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-20 - 2030-03-20 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Tűzhelyek kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-20 - 2030-03-20 , a szállítási költség 6900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Side by side hűtők kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-20 - 2030-03-20 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Beépíthető készülékek kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-23 - 2030-03-23 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Kombinált hűtők kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-23 - 2030-03-23 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Hűtőszekrények kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-23 - 2030-03-23 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Fagyasztószekrények kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-23 - 2030-03-23 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Fagyasztóládák kategóriából,
 • Ebben a periódusban 2020-03-23 - 2030-03-23 , a szállítási költség 3900 Ft a szállítási módja Futár, és tartalmaz termékeket a/az Hűtővitrinek kategóriából,

A szállítási költség teljes összege megjelenik a kosárban, mielőtt véglegesítené rendelését.

ellék-és termékszavatosságra, jótállásra vonatkozó feltételek

 

A Termékre vonatkozóan a Kereskedő kellék-és termékszavatosságot vállal.

 

Termékszavatossági igény esetén a Termék hibája esetén Ön kijavítást, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül nem lehetséges - a Termék cseréjét igényelheti, ha a Termékből elérhető cseretermék áll rendelkezésre. A Termék hibásnak tekintendő, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a termékleírásban feltüntetett tulajdonságokkal. Ön a hiba észlelésekor késedelem nélkül, azaz legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül köteles a hibát a A Kereskedő számára a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon közölni. A termékszavatossági igény az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (két) évig érvényesíthető.

 

A kellék-és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

 

Egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási igény érvényesíthető.

 

1. sz. melléklet

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a Kereskedő hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvszabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Házimozi Stúdió Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Hibás teljesítés esetén szerződés, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Házimozi Stúdió Kft. jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállási idő 1 év, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A vásárlástól való elállás joga

 

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, a Kereskedőnek küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: digitalko@emag.hu vagy a Kereskedő székhelyére küldött levél formájában (elállási nyilatkozat). Az elállási nyilatkozatot a Kereskedő online felületén, egyszerűsített adattartalommal is meg lehet tenni, mely esetben külön nyilatkozat nem szükséges. Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg.

 

A vásárlással kötelezi magát arra, hogy elállása esetén a Terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén, postai úton, vagy futárszolgálat útján az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldi a Kereskedő 4030 Debrecen, Epreskert u. 1. címére. Személyes átvételi lehetőséget a Kereskedő nem biztosít. Az áru visszajuttatásának költségeit Ön viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat azonban meg kell térítenie.

 

A jelen Üzletszabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás, illetve a megrendelés törlése esetén a Kereskedő a kifizetett teljes vételárat (beleértve a Termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Kereskedő számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül, vagy a megrendelés törlését követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Kereskedő a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén az adott Termék vételára kerül visszautalásra.

 

Az elállási jogról szóló részletes tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája a jelen Üzletszabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

 

2. sz. melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 15 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Kereskedővel kötött szerződéstől.

 

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 15 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Frektan Kft., 4030 Debrecen, Epreskert u. 1., digitalko@emag.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek!

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.).

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A Digitalko webshopjában történő vásárláskor szükséges néhány személyes adat megadása. Az adatokat bizalmasan kezeljük, a számlák kiállításához használjuk fel, illetve a megjelölt futárszolgálatnak szolgáltatjuk ki a szállítás miatt.

 

A Digitalko fokozottan ügyel a vásárlók által megadott személyes adatok védelmére és az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el. Az általunk tárolt adatokat nem adjuk át más felhasználóknak. Ez alól kivételt képeznek a hatóságok és a futárszolgálatok. A fuvarozási szerződésüknek megfelelően ezen cégek szintén az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járnak el.

 

Az alábbi jogszabályokat betartva járunk el:

 

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

 

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 

2008.  évi  XLVIII.  törvény  –  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és egyes korlátairól (Grt.)

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Új adatvédelmi törvény)

 

A Digitalko webshopjában történő vásárláskor elfogadod, hogy az általd megadott személyes adatokat a fenti feltételeknek megfelelően felhasználjuk.

 

Tiszteletben tartva a vonatkozó jogszabályokat, csak abban az esetben küldünk részetekre hírlevelet vagy reklámüzenetet, ha ti beleegyezéseteket adjátok. Ha pedig már nem szeretnétek továbbra ilyen jeleggű leveleket kapni, bármikor kérhetitek a szolgáltatás megszüntetését.

 

A Digitalko oldalán található összes tartalom (szöveg, kép, grafika, szerkezet) a Digitalko kizárólagos tulajdonát képezi. Felhasználása a cég hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését vonhatja maga után és jogi következményei lehetnek. Amihez nem kell hozzájárulás, az a webshop linkjének elhelyezése másik oldalon. Itt kifejezetten az egész oldalra kiterjedő link értendő, elemeket nem lehet kiragadni (képek, szövegek) és elhelyezni más felületen. Illetve kérjük ne helyezzetek ki úgy linket más oldalra, ami a webáruházat egy másik oldal alegységeként jeleníti meg, illetve bármilyen módon hatással van az oldalunk tartalmára.

A partner legjobb ajánlatai minden termék megtekintése

minden termék megtekintése

Termékkategóriák

2774 termék (teljes kínálat)
Háztartási gépek
Mosogatógépek (37)
Páraelszívók (43)
Tűzhelyek, főzőlapok és mikrohullámú sütők (216)
Könyvek, Filmek és Irodaszerek
Irodaszerek és kellékek (5)
minden kategória megtekintése